Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Kurzy veliteľov námorného rekreačného plavidla skupín B a C.

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori.

Stupeň C – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4o Beaufortovej stupnice.
Stupeň B – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).

Čo je potrebné na získanie oprávnenia:
Stupeň C
1. Absolvovať povinný kvalifikačný kurz na stupeň C.
2. Vykonať praktickú skúšku pod vedením inštruktora menovaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
3. Preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom.
4. V prípade nulovej námornej praxe absolvovať týždenný praktický výcvik v Chorvátsku zakončený praktickou skúškou.
5. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň C.
6. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu alebo certifikátu RYA SRC (short range certificate)

Stupeň B
1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň B.
2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B.
5. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu alebo certifikátu RYA SRC (short range certificate)

Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.

Predmety, ktoré sú náplňou teoretického kurzu a skúšky:
– námorné právo a Medzinárodné pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori – COLREG1972
– navigácia
– meteorológia
– angličtina
– plavebná náuka – vrátane plachetníc
– zdravoveda

Pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pre oblasť C je potrebné:
– vyplniť Žiadosť o vydanie preukazu…(pdf)
– vyplniť tlačivo Prehľad nautickej praxe (pdf)
– 2 x fotografia (3 x 3,5 cm)
– kolok v hodnote 40,- €
lekárske potvrdenie od praktického lekára (word)
protokol o teoretickej skúške (pdf)
protokol o vykonaní praktickej skúšky (pdf) (musí byť potvrdený inštruktorom povereným ministerstvom na vykonávanie praktických skúšok)
– kópia preukazu Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu